News Ticker

Menu

Hàm VLOOKUP và cách sử dụng
1. Cú pháp, chức năng
=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, [Range_lookup])
Hàm VLOOKUP trong Excel cho phép tìm kiếm một giá trị nào đó (giá trị sẽ được VLOOKUP trả về)  trong một cột nào đó ( xác định bằng Col_index_num) tính từ một vùng dữ liệu nào đó (Table_array).
1.1: Lookup_value
  giá trị tham chiếu, làm căn cứ cho giá trị sẽ được vlookup trả về, Lookup_value luôn phải nằm ở cột đầu tiên trong Table_array
2.2: Table_array
Là vùng dữ liệu cần tính toán
2.3: Col_index_num
Col_index_num  (là số nguyên) được xác định bằng cách đếm từ cột đầu tiên trong Table_array
đến cột chữa dữ liệu cần lấy.
2.5: [Range_lookup]
            Kiểu tìm kiếm, trả về, [Range_lookup] có 2 giá trị là 0 và 1, hoặc TRUE và FALSE
            [Range_lookup] = 0 hoặc FALSE
Lúc đó VLOOKUP thi hành như sau: Tìm chính xác giá trị Lookup_value và trả về giá trị cùng dòng nằm trong cột cách cột đầu tiên Col_index_num cột
[Range_lookup] = 1 hoặc TRUE,
Lúc đó VLOOKUP thi hành như sau, Tìm Giá trị gân giống với giá trị Lookup_value và trả về giá trị cùng dòng nằm trong cột cách cột đầu tiên Col_index_num cột
Lỗi khi sử dụng VLOOKUP:  #N/A
Lỗi #N/A xảy ra khi có chứa một trong các yếu tố sau:
- Col_index_numlớn hơn số lượng cột của Table_array
- Khi [Range_lookup]= 0 hoặc FALSE và cột đầu tiên của Table_arraykhông chứa giá trị Lookup_value.
- Khi [Range_lookup]= 1 hoặc TRUE và cột đầu tiên của Table_arraykhông phải là dải số, giá trị tìm không phải dạng số

Share This:

Nguyễn An Sơn

bản thân thầm thường, méo có gì để lói.

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM